Historie

Historisch overzicht

Op 28 mei 1935 werd de vereniging opgericht door o.a. de heren Dekker, Ponsteen, Westra, de Leeuw en Zandbergen. Doelstelling was om met zoveel mogelijk leden, in zoveel mogelijk viswater, zoveel mogelijk vis te vangen. Men begon met het toestemming vragen aan boeren en waterschappen om te mogen vissen.

Ook de controle van het water werd meteen aangepakt, eigenlijk was de vereniging een beginnende milieugroep.

Er was in die tijd veel werk aan de winkel om alles goed van de grond te krijgen. Daarna, in de jaren 60, kwamen de waterschappen en werd de NHF, voorloper van de NVVS, opgericht. Deze instanties zorgden, met later de OVB die de vergunningen uitgaf, voor de contacten tussen overheid/waterschappen en verenigingen.

Tegenwoordig is Sportvisserij Nederland het overkoepelend orgaan.

1935 In mei 1935 besloten een aantal hengelaars een hengelsportvereniging op te richten. Er werd een vergadering uitgeschreven, waarbij dhr. Zandbergen het woord voerde en uitlegde waarom er een vereniging moest worden opgericht. Op deze dag, 28 mei 1935, gaven zich 53 personen op als lid. Het oprichtingsbestuur bestond uit de volgende personen:

J. Westra – voorzitter

P. Dekker – 2e voorzitter

H. Ponsteen – secretaris

H.J. de Leeuw – penningmeester

H. Zandbergen – bestuurslid

1939 In de algemene ledenvergadering op 20 mei 1939 in hotel Hofstee (was bij het station) wordt het huishoudelijk reglement opgemaakt en goedgekeurd.

Van de periode 1940 – 1947 zijn geen gegevens bekend.

1948 – 1950  P. Dekker is voorzitter. Aansluiting bij de NHB (Ned. Hengelaarsbond) en Pachtfonds Twente Rijnkanaal. Contributie is f. 5,40 per jaar.

Bij ziekte kan, in overleg met het bestuur, betaling tijdelijk worden verminderd of

kwijtgescholden. Voor betaalde contributie worden zegels geplakt.

Er wordt een feestavond georganiseerd ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan.

1951 – 1957 P. Dekker treedt af als voorzitter (en wordt meteen de 1e erevoorzitter), hij wordt opgevolgd door J.H. Ronhaar.  Beheer over Oude Zwembad gekregen van de gemeente. Voor een wedstrijd in Schokkerhaven werden de deelnemers met 2 bussen vervoerd. Er werden in 2 uur tijd 32 vissen gevangen.

In het Oude Zwembad zit te veel snoek. Door gepensioneerden worden er in 5 dagen 18 snoeken gevangen. Aantal leden is 168. Tijdens de jaarvergadering in 1955 wordt besloten Koninklijke goedkeuring  op de Statuten aan te vragen. Deze wordt in 1956 toegewezen. Het prijzengeld bedraagt per wedstrijd f. 25,-

1958 – 1965 In 1960 wordt het 25 jarig jubileum gehouden in het Parochiehuis in Nijverdal.  Aantal leden is nu 450. G.J. van Heun wordt de nieuwe secretaris en tevens lid van POK. Vanaf 1963 kan het Oude Zwembad van de gemeente worden gehuurd, voor een bedrag van f. 10,- per jaar.

1966 – 1975 Beheersinstituut Oost Nederland wordt opgericht. Mededelingen voor de leden worden vanaf 1968 voortaan bekend gemaakt door de hengelsportwinkels: R&B, Natura en Greevink. Piet Huiskes wordt secretaris. In 1972 komt Herman Hegeman in het bestuur. Het aantal leden bedraagt aan het einde van deze periode ongeveer 1000. In 1973 wordt de wedstrijdcommissie opgericht.

1976 – 1985 De vereniging wordt ingeschreven bij de KvK in Hengelo. Oude zwembad wordt door de gemeente schoongemaakt. Ter gelegenheid 900 jaar Hellendoorn is er een gratis wedstrijd bij Hancate. In 1979 is de Regge weer bevisbaar, maar nog niet toegestaan om er te vissen. Contributie wordt vastgesteld op f. 17,50. Graskarpers uitgezet in de Regge bij Notter. Gerard Hoogenkamp treedt terug als voorzitter. Piet Huiskes wordt de nieuwe voorzitter en Henk ter Avest secretaris. Jan Boonstra stopt als penningmeester, hij wordt opgevolgd door Gerard Oude Brunink. In 1983 wordt het gesloten visseizoen afgeschaft. In 1984 wordt de eerste controles langs de Regge en OK uitgevoerd ism de politie. Het ledental bedraagt gedurende deze hele periode ongeveer 2300.

1986 –  Toestemming gemeente voor bouw vissteiger Oude Zwembad. Kleurstoffen in voer en aas worden verboden.

1987 – Start damescompetitie, 1e keer snertwedstrijd (hiervoor werden raambiljetten gedrukt en verspreid) Aanschaf weegschalen. 1988 – Laatste jaar voor Piet Huiskes als voorzitter. Hierna zal jan Hallink voorzitter worden. Henk stopt als bestuurslid bij het POK, Marinus neemt dit over. Bob neemt de controle werkzaamheden / coördinatie op zich. Ronhaar stelt gratis lidmaatschap voor leden 75+ . Tgv opening vissteiger wordt een forellenwedstrijd in het Oude Zwembad georganiseerd.

1990 – J. Nijen Twilhaar wordt bode voor de Kruidenwijk. Jeugd, vanaf 15 jaar, mag meedoen met de seniorenwedstrijden. De wintercompetitie gaat van start, in 1e instantie voor een periode van 3 jaar. Piet Huiskes is overleden. Hij is lang secretaris en een aantal jaren voorzitter geweest van de club. 1991 – Jan Arnold meldt zich als bestuurslid. Er zal  een beschoeiing worden aangebracht langs het Oude Zwembad. Overleden zijn de oud-bestuursleden J. Boonstra en J. Broeks.

1992 – 2002 Gerard Oude Brunink en Herman Hegeman zwaaien af, maar er komen 2 goeie vervangers voor in de plaats: Marcel Hegeman en Gerrit Ponsteen. Op de jaarvergadering in de Smidse wordt een ruilbeurs georganiseerd. Op voorstel van Ronald Hammers wordt besloten (1 jaar op proef) in vakken te gaan vissen. Veel werk gehad om alle vis uit de bouwput bij de stuw in Zuna te halen, veel zeelt en paling gevangen.

Controles worden frequenter uitgevoerd. Gerard Hoogenkamp overleden, hij was jaren voorzitter en zeer actief in de fed. Oost Nederland. Hij was ere-voorzitter van de vereniging. In september overlijdt Herman Hegeman. Hij was het aanspreekpunt voor de vereniging en heeft zich altijd volledig ingezet. Arie van den Ham lost Jan Scharphof af in het bestuur. R&D begint met de aanleg vistrap bij stuw Overwaterweg.

De evaluatieavonden worden voortaan in de kantine van NtC gehouden.

In verband met de MKZ-crisis zijn er brieven van ON, NVVS, de Berkel en BET ontvangen, waarin geadviseerd wordt om zo min mogelijk bij boerenerven en weilanden te gaan vissen. De wedstrijdvergunningen voor alle wateren van ON zijn tot nader order ingetrokken. Onze wedstrijden worden ook afgelast…er is weer snoekbaars uitgezet in het kanaal Almelo/de Haandrik. De vissen waren voorzien van nrs, waarmee men hoopte te kunnen traceren waar de vis bleef, maar waarschijnlijker is dat iemand de nrs naderhand bij ON heeft ingeleverd met het vriendelijke verzoek deze weer aan een portie nieuwe snoekbaars vast te nieten.

Ben Meijer wordt voorzitter van Rayon-1 en bestuurslid van de federatie Oost Nederland. Wethouder Bakker verricht de officiële openstelling van de Boervijver. Ter gelegenheid hiervan wordt een forellenwedstrijd georganiseerd.

2003 – 2010 Er wordt een begin gemaakt met de cursus voor basisscholen (kennismaken met sport). Dick Valstar wordt Ned. kampioen. Oost Nederland verhuist van Raalte naar Heino. De jaarvergadering kan niet meer in de Smidse worden gehouden.

Cursus ‘Kennismaken met Sport’ voor de jeugd van de basisscholen gaat van start.

In 2004 overlijdt Gerrit Jan Schipper, oud bestuurslid. Er wordt een begin gemaakt met het opzetten van een eigen website. Bob neemt afscheid van het bestuur en wordt tot erelid benoemd. In 2005/2006 worden de vijvers in de Brake, Groot Lochter en het Oude Zwembad uitgebaggerd, daarna is er een proefbevissing in de Boervijver, uitgevoerd door de Regio, Zwolle. Jo Kelder, oud-bestuurslid, is overleden, 2006. Nachtvispassen zijn miv 2006 beschikbaar en worden uitgegeven door ON. Jan Hallink stopt als voorzitter, ook hij wordt benoemd tot erelid van de vereniging. Marinus Hegeman wordt de nieuwe voorzitter. 2007, Jan Spenkelink overleden.

Voorbereiding jubileum gestart, de receptie zal worden gehouden in de Bowlingboerderij, dezelfde locatie dus als voor het 50-jarig jubileum.

Tot zover een overzicht van leuke en minder leuke dingen die in de afgelopen 75 jaar gebeurd zij in onze vereniging.

Natuurlijk een willekeurige selectie, er zijn zo veel dingen gebeurd dat er gemakkelijk nog een aantal pagina’s aan toegevoegd hadden kunnen worden.